Privacybeleid

Persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop worden aangeboden.

In overeenstemming met artikel 4, lid 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “GDPR” genoemd), wordt onder “verwerking” verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partij
II. rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Marquart GmbH
Op de site 19
49624 Löningen
Duitsland

Telefoon: +49 5432 30606
Fax: +49 5432 30607
E-mail: info@marquartgmbh.de

De functionaris voor gegevensbescherming bij de provider is Christian Marquart

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • op de bevestiging dat op hen betrekking hebbende gegevens worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (cf. ook art. 15 GDPR);
  • correctie of aanvulling van onnauwkeurige of onvolledige gegevens (cf. ook art. 16 van de GDPR);
  • onmiddellijke wissing van de hen betreffende gegevens (zie ook artikel 17 van de GDPR), of, subsidiair, voor zover verdere verwerking noodzakelijk is op grond van artikel 17, lid 3, van de GDPR, beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de GDPR;
  • de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens aan andere aanbieders/verwerkers over te dragen (cf. ook art. 20 DSGVO);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 GDPR).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, en 18 DSGVO. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desalniettemin heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen volgens art. 21 DSGVO het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hen betreffende gegevens, voor zover de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. In het bijzonder kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op directe reclame.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw bij het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Cookies
a) Sessiecookies/sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde informatie over u op individuele basis te verwerken, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger, aangezien de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.

Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons rechtmatig belang in de verbetering van de functionaliteit van onze website. In dit geval is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO de rechtsgrondslag.

Deze sessiecookies worden gewist wanneer u uw internetbrowser afsluit.

b) Cookies van derden

Indien van toepassing, worden cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website ook met onze website gebruikt.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie hierover, met name over de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Verwijderingsoptie

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook op elk moment reeds opgeslagen cookies verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Indien u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website ten volle kunnen worden benut.

YouTube
Wij zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten/geïnteresseerden. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

In dit verband wijzen wij erop dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten, worden verwerkt. Dit kan leiden tot grotere risico’s voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang te krijgen tot gebruikersgegevens. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij YouTube. Google LLC is gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield en heeft zich er aldus toe verbonden de Europese normen inzake gegevensbescherming na te leven.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

U kunt de informatie over gegevensbescherming van YouTube vinden op

https://policies.google.com/privacy

Facebook
Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met geïnteresseerden of klanten te communiceren, exploiteren wij een bedrijfsaanwezigheid op het Facebook-platform.

Op dit socialemediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook kan worden bereikt via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, kan worden geraadpleegd op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO ten aanzien van de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant daarvan in kennis te stellen overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid wordt opgeroepen op het Facebook-platform, worden gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld reclame maken voor gebruikers binnen en buiten Facebook op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar Facebook-account, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount.

Indien de gebruiker via Facebook contact met ons opneemt, zullen de persoonsgegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren, bijv. in het geval van een latere contractverwerking.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden gewist. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.

Voor meer details over de verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt voorkomen en hoe u de door Facebook verwerkte gegevens kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Facebook Inc. heeft zich aangesloten bij het “EU-US Privacy Shield” en verklaart daarmee te voldoen aan de EU-vereisten inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram
Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met geïnteresseerden of klanten te communiceren, exploiteren wij een bedrijfsaanwezigheid op het platform Instagram.

Op dit socialemediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Instagram kan worden bereikt via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, kan worden geraadpleegd op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO ten aanzien van de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan in kennis te stellen overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid wordt opgeroepen op het platform Instagram, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld gebruikers binnen en buiten Instagram adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar Instagram-account, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount.

Indien de gebruiker contact met ons opneemt via Instagram, zullen de persoonsgegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist wanneer de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van latere contractuele verwerking, zijn die het tegendeel bewijzen.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden gewist. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.

Voor meer details over de verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt voorkomen en hoe u de door Instagram verwerkte gegevens kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Facebook Inc. heeft zich aangesloten bij het “EU-US Privacy Shield” en verklaart daarmee te voldoen aan de EU-vereisten inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Een link naar sociale media via een grafische of tekstlink
Wij promoten ook aanwezigheden op de hieronder vermelde sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafische voorstelling van het betrokken netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk wanneer een website met een advertentie voor sociale media wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de overeenkomstige afbeelding te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de aldus verzamelde gegevens in de VS zullen worden verwerkt.

Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn of haar gebruikersaccount van het betrokken netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Indien de gebruiker interactie heeft via een “Share”-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en kan zij worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn/haar gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij/zij uitloggen voordat hij/zij op de afbeelding klikt. Bovendien is het mogelijk de respectieve gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

Facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

EU-VS Privacy Shield-certificering https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

EU-VS Privacy Shield-certificering (“EU-VS Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

“Facebook” sociale plug-in
Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Facebook op onze website. Facebook is een internetdienst van facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide “Facebook” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild (“EU-VS-privacyschild”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Facebook geeft meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectieve functies op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

voor jou.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Facebook in de VS. Om technische redenen is het voor Facebook noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u bij Facebook bent ingelogd wanneer u een van onze websites met de plug-in bezoekt, zal de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Facebook worden herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Als u bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop van Facebook gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en kan deze worden gepubliceerd via het Facebook-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt, ofwel het laden van de Facebook-plug-in verhinderen door een add-on voor uw internetbrowser te gebruiken.

Facebook verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://www.facebook.com/policy.php

beschikbaar op .

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Vanwege de certificering volgens het EU-US Privacy Shield mag Google Analytics deze dienst niet gebruiken.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten.

De aldus verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband zal brengen. Bovendien houdt Google een record van uw IP-adres bij

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google verstrekt u ook nadere informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google een website aan op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google biedt ook een zogenaamde deactivatie-add-on aan, samen met nadere informatie hierover. Deze add-on kan met de gebruikelijke internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website oproept. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Uiteraard kunt u in dit privacybeleid ook vinden of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken.

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bijv. door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Als gevolg van de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Deze dienst stelt Google in staat te bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is voor het aanbieden en garanderen van deze dienst.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de veiligheid van onze website, alsmede in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt een dienst aan

https://policies.google.com/privacy

voor nadere informatie over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

YouTube
Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna te noemen “YouTube”.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild (“EU-VS-privacyschild”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, en dus ook haar dochteronderneming YouTube, garandeert dat de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken YouTube in verband met de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”-functie om u video’s te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube houdt de functie “verbeterde gegevensbeschermingsmodus” in dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer je daadwerkelijk een video start.

Zonder deze “uitgebreide gegevensbescherming” wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht, zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de desbetreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het “DoubleClick”-reclamenetwerk van Google.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in uw YouTube-gebruikersaccount.

Met het oog op functionaliteit en om gebruikersgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

Google verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat is gepubliceerd op

https://policies.google.com/privacy

voor nadere informatie over het verzamelen van gegevens en uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband.

Voorbeeld van een gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner